На 06.03.2017 г. дружеството стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002-0035-C01, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

На 06.03.2017 г. дружеството стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002-0035-C01, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Общата цел на настоящият проект е ТАЛ Инженеринг ЕООД да внедри ERP система, чрез която да подобри своята конкурентоспособност и по този начин да подобри качеството на своята продукция и да създаде възможности за разширяване на експортна дейност и подобряване на пазарните дялове в национален мащаб. Целта на проекта ще бъде постигната чрез въвеждане система за управление на ресурсите (ERP система) и закупуване на оборудване, допринасящо за въвеждането й, която ще позволят по-добро планиране, подобрен контрол и оптимално използване на ресурсите в предприятието. Реализирането на проекта ще осигури устойчиво
развитие на фирмата, в резултат от подобрени и по-ефективни бизнес процеси и конкурентоспособност.

    Абонамент за бюлетин