ТАЛ Инженеринг ЕООД обявява открита процедура за избор на изпълнител по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.002-0035-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г. ТАЛ Инженеринг ЕООД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: „Разработване и въвеждане на софтуер за управление на процесите- ERP система и доставка на оборудване, допринасящо за внедряването на специализираната система за управление с две обособени позиции.”

Краен срок за подаване на оферти 29.06.2017 г.

Всички необходими документи може да свалите от тук.

    Абонамент за бюлетин