Декларация на Ръководството за политиката по управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа

26.11.2018 г.

Ръководството на ТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, определи и документира настоящата Политика, съдържаща основните цели, насоки и задължения на дружеството, свързани с управлението и качеството на продуктите, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда при осъществяване на дейностите от обхвата на ИСУ – проектиране, производство и монтаж на алуминиеви, PVC и стоманени конструкции, окачени, елементни и вентилируеми фасади с облицовки от различни материали, алуминиева и PVC дограма, остъкляване, прахово боядисване.

ТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД се стреми да осъществява основната си дейност като минимум в съответствие със законовите, клиентските и други изисквания приети в организацията, а когато е практически и финансово обосновано, и да ги надмине.

ТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД поддържа и развива внедрената интегрирана система за управление спрямо изискванията на международните стандарти EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 във всички свои дейности и звена, с цел повишаване на ефикасността и качеството на работа при осигурени здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

 

Декларирам, че

Главната цел на ТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е непрекъснато подобрение на всички аспекти на дейността – да произвеждаме и да предлагаме висококачествени продукти, които да отговарят на най-високите критерии, които могат да имат нашите Клиенти и непрекъснато да подобряваме резултатността спрямо условията на труд и околната среда.

Конкретните цели за всяка една година са описани в Програма за подобряване на ИСУ, приемана в началото на всяка календарна година.

 

Основни насоки на нашата политика са:

 • Да изпълним всички приложими изисквания на стандартите EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 чрез внедряването, поддържането и непрекъснатото подобрение на интегрирана система за управление.
 • Да поддържаме доверието на заинтересованите страни чрез все по-обхватно, професионално и отговорно задоволяване на техните нужди и очаквания.
 • Да осигурим съответните “следпродажбени услуги, в това число следпродажбен и гаранционен сервиз и обслужването им /поддръжка и ремонт/.

 

Здравето, безопасността и резултатността спрямо околната среда се считат за обща цел на ръководството и служителите на всички организационни нива. Затова ръководството полага грижи:

 • Да осигурява и поддържа екологична, безопасна и здравословна работна среда;
 • Да осигурява безопасността на персонала и на посетителите на всички постоянни и подвижни работни места и за предотвратяване на свързани с работата наранявания и заболявания;
 • Да осигурява достатъчна информация, инструкции, обучение и наблюдение, за да е сигурно, че всички работници напълно съзнават опасността в тяхната работа и отговорностите си, да извършват работата си безопасно през цялото време;
 • Да осигурява необходимите средства за безопасност, защитна екипировка и контролира използването им;
 • Да поддържа и непрекъснато подобрява всички аспекти на екологията и безопасността, чрез създаване и контрол по спазването на възприетите правила;
 • Да консултира служителите по въпроси, касаещи екологията, безопасността, здравето и работните места;
 • Да осигурява такива стандарти за комуникация, които да насърчават включването на работещите или съответно техните представители в разработване и внедряване на ефективни мерки за осигуряване на тяхната безопасност и здраве при работа, тази политика и целите на ТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД;
 • Да гарантира, че безопасността и здравето при работа и околната среда са важни фактори в процеса на подбор на доставчици;
 • Да комуникира подходяща информация, свързана с опазването на околната среда, безопасността и здравето, както и качеството на произвежданите продукти, с всички служители.

Персоналът на фирмата има задължение изцяло да сътрудничи в прилагането на тази Политика, като:

 • Работи безопасно, ефикасно и екологично, при спазване на определените правила, предоставената информация и обучение, в съответствие с фирмените процедури и законови задължения;
 • Незабавно докладва инциденти и ситуации, които биха могли да доведат до щети, наранявания или нежелани въздействия върху околната среда;
 • Участва в консултиране или чрез представители на работниците по всички въпроси, свързани с осигуряването на ЗБР;
 • Участва в разследването на инциденти и нежелани събития и при прилагането на мерки за предотвратяването им.

Прилагане на политиката:

 • Управителите на фирмата са отговорни за непрекъснатото осигуряване на стратегическото ръководство и осигуряване на безопасността, здравето и добруването на персонала.
 • Координаторът на ИСУ, осигурява съвети по общото прилагане на политиката, с оглед постигане на безопасност, здраве, резултатност спрямо околната среда и качество.
 • Ръководителите на звена отговарят за поддържане на системата за управление, за осигуряване действието на необходимите процеси и за непрекъснато подобрение.
 • Ръководителите на звена отговарят за внедряване и прилагане на систематичното управление на безопасността, резултатността спрямо околната среда и качеството в сферите си на дейност, като за резултатите са отговорни пред управителите.
 • Тази политика ще бъде преразгледана при промяна на законодателството, поради организационни промени, или поради други обстоятелства, като минимум веднъж годишно.
 • Политиката е предоставена на целия персонал на фирмата, както и други заинтересовани лица чрез информационните табла и съвременните средства за комуникация. Политиката е включена в документите за запознаване при началния инструктаж на нов персонал.
 • Компанията държи ръководителите от всички нива отговорни за ЗБР съобразно периметъра им на дейност, като същевременно набляга на непостредствената отговорност на всеки работник, служител, подизпълнител и посетител за спазване на процедурите за безопасна работа.

 

Декларираме личното си участие във формирането и провеждането на Политиката по управление на нашата фирма.

 

Гр. София

Управител:

Андон Тушев

 

 

 

  Абонамент за бюлетин